Bánh Tráng Trộn Vĩnh Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 8H5W+45W, Thành phố, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3078663,105.5954621
Điện thoại liên lạc : +84 98 218 68 61
Website : banhtrangtronvinhyen.blogspot.com
Số lượng reviews địa điểm này : 31 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 8AM–11PM
Wednesday 8AM–11PM
Thursday 8AM–11PM
Friday 8AM–11PM
Saturday 8AM–11PM
Sunday 8AM–11PM
Monday 8AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bánh Tráng Trộn Vĩnh Yên

Bánh Tráng Trộn Vĩnh Yên

Bánh Tráng Trộn Vĩnh Yên

Bánh Tráng Trộn Vĩnh Yên