Bảo My Quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : F95F+P9F, Nhân Đạo, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4593054,105.3734216
Điện thoại liên lạc : +84 98 530 63 65
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 7AM–10PM
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Bảo My Quán

Bảo My Quán

Bảo My Quán

Bảo My Quán