CAO BẰNG GREEN – Đặc Sản Cao Bằng, Trà Thảo Mộc & Cây Dược Liệu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Tỉnh lộ 206 Bản Khuông – Cốc Chia, xã Đoài Dương, Trùng Khánh, Cao Bằng 270000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.761923,106.4745148
Điện thoại liên lạc : +84 91 581 08 15
Website : caobanggreen.com
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Monday 7AM–7PM
Tuesday 7AM–7PM
Wednesday 7AM–7PM
Thursday 7AM–7PM
Friday 7AM–7PM
Saturday 7AM–7PM
Sunday 7AM–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

CAO BẰNG GREEN - Đặc Sản Cao Bằng, Trà Thảo Mộc & Cây Dược Liệu

CAO BẰNG GREEN - Đặc Sản Cao Bằng, Trà Thảo Mộc & Cây Dược Liệu

CAO BẰNG GREEN - Đặc Sản Cao Bằng, Trà Thảo Mộc & Cây Dược Liệu

CAO BẰNG GREEN - Đặc Sản Cao Bằng, Trà Thảo Mộc & Cây Dược Liệu