Cơm Thịnh Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : VH3W+7VP, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8532107,105.5972015
Điện thoại liên lạc : +84 24 2267 1070
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 11 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cơm Thịnh Anh

Cơm Thịnh Anh

Cơm Thịnh Anh

Cơm Thịnh Anh