Đồng Đen Hotel – Khách sạn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Số 131 Nguyễn Hoài Xuân, tiểu khu 6, Mộc Châu, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8441222,104.6384015
Điện thoại liên lạc : +84 91 279 21 35
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 67 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồng Đen Hotel - Khách sạn

Đồng Đen Hotel - Khách sạn

Đồng Đen Hotel - Khách sạn

Đồng Đen Hotel - Khách sạn