Hạ Nụ – Đặc Sản Miến Dong Mỏ Thiếc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL34, TT. Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng 21514, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6478074,105.894692
Điện thoại liên lạc : +84 97 251 18 96
Website : facebook.com
Số lượng reviews địa điểm này : 32 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hạ Nụ - Đặc Sản Miến Dong Mỏ Thiếc

Hạ Nụ - Đặc Sản Miến Dong Mỏ Thiếc

Hạ Nụ - Đặc Sản Miến Dong Mỏ Thiếc

Hạ Nụ - Đặc Sản Miến Dong Mỏ Thiếc