Locals’ Food Street

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 21, Phố, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0372209,105.8498926
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Locals' Food Street

Locals' Food Street

Locals' Food Street

Locals' Food Street