Nhà Hàng Phương Kha

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Đồng Mô, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0595669,105.4937871
Điện thoại liên lạc : +84 93 646 81 29
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 124 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Phương Kha

Nhà Hàng Phương Kha

Nhà Hàng Phương Kha

Nhà Hàng Phương Kha