Nhà Hàng Thanh Thủy – Quán Nhà Sàn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 74 QL279, Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6367806,103.4796128
Điện thoại liên lạc : +84 97 292 70 07
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn

Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn

Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn

Nhà Hàng Thanh Thủy - Quán Nhà Sàn